Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Privacy is een grondrecht en daartoe is de privacywetgeving  de bescherming van het individu als uitgangspunt .
Bij het verlenen van onze diensten en het versturen van onze nieuwsbrief verwerken wij uw persoons- of contact gegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Marga Janse van innovatiefLerenLeren, Truffautstraat 52 1325 PT Almere Marga@innovatieflerenleren.nl
www.innovatieflerenleren.nl

Het gebruik van persoonsgegevens

innovatiefLerenLeren verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, telefoon en app.

Persoonsgegevens

InnovatiefLerenLeren verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de nieuwsbrief:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Doeleinden

InnovatiefLerenLeren verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor:

  • Het onderhouden van contact
  • Het versturen van de nieuwsbrief

 Verstrekking aan derden

  • In het kader van haar dienstverlening kan persoonsgegevens uitwisselen. InnovatiefLerenLeren kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
  • Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer InnovatiefLerenLeren aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
  • InnovatiefLerenLeren zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 Hoe lang wij uw gegevens bewaren

  • InnovatiefLerenLeren zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

  • Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft InnovatiefLerenLeren passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door InnovatiefLerenLeren , laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.