5 februari 2019

Wie is jouw MOL?

Wie is jouw MOL?

Foto Bram van den Oudenalder©

 

Het spelprogramma ‘Wie is de Mol’ speelt zich dit jaar af in het prachtige landschap van Colombia. De jacht op de mol is in volle gang. Naast de mooie beelden geniet ik ook van het teamproces dat zich ontwikkeld. Wie werken er samen, wie durven elkaar te vertrouwen, wie zijn er aan het ‘mollen’. Het spel draait natuurlijk om geld te verdienen voor de pot, waarbij de mol probeert dat op allerlei mogelijke manieren te voorkomen. Het andere doel van de mol is om het teamproces te verstoren en twijfel en verdeeldheid te zaaien.

Dit deed mij denken aan een artikel dat ik recent las. Het uitgangspunt van dit artikel was een onderzoek waaruit bleek dat veel teams beduidend minder goed presteren dan we eigenlijk verwachten. Dit onderzoek werd gebruikt om vijftien bestuurders van organisaties te interviewen en hen te vragen wat zij herkenden uit het onderzoek en welke maatregelen zij nemen voor succesvol teamwerk (O&O, nr. 4 2018; Derksen etal).

In de uitgebreide literatuur over teams zijn veel beschrijvingen te vinden over wat belangrijke kenmerken van een team zijn. Een team heeft in elk geval een bepaald aantal teamleden (2-10) en er is een gezamenlijk doel en opdracht.

De geïnterviewde bestuurders gaven aan dat zij regelmatig zagen dat de omvang van de teams veel groter was dan 10 leden en dat er juist geen duidelijkheid was over het doel. Ook ontbrak het aan onderlinge verbinding tussen de teamleden. In de praktijk was het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat er helderheid was over de teamopdracht, teamsamenstelling en omvang en de teamdoelen.

Naast deze elementen werden de volgende items genoemd die ook belangrijk zijn voor een succesvol werkend team:

  • goede takenverdeling
  • evaluatie van teamzaken
  • leiderschap en zelfsturing

Als meest onderschatte succesfactor werd de teamomvang genoemd. Hoe groter het team hoe lastiger het verloop van de samenwerking. De jaarlijkse evaluatie van de teamprestaties en doelen blijkt in de praktijk ook een uitzondering te zijn. Hierdoor krijgen zaken als op regelmatige basis bekijken of de teamleden nog wel de benodigde taken oppakken en uitvoeren onvoldoende aandacht. Ook het leiderschap (in welke vorm dan ook) binnen teams blijkt in de praktijk niet voldoende aandacht te krijgen, waardoor de zelfsturing of teamverantwoordelijkheid naar de achtergrond raakt.

In alle organisaties werd met teams gewerkt. Uit de interviews met de bestuurders blijkt dat het als vanzelfsprekend wordt ervaren dat er teams zijn die niet ‘voldoende’ presteren. De mol kan kennelijk volop zijn gang gaan.

Om het werken in teams succesvoller te laten verlopen werden de volgende aandachtspunten door de bestuurders benoemd:

  • Waarom moet er binnen de organisatie met teams worden gewerkt?
  • Welke teamomvang is voor de organisatie nodig? Welke werkzaamheden zijn er voor het team?
  • Welk doel is er voor het (kleinere) team en voor hoe lang?
  • Wanneer, hoe vaak en waarover gaan we als team evalueren?

Veel organisaties leggen de verantwoordelijkheden in de teams. Op hun beurt moeten de teams ervoor zorgen dat die verantwoordelijkheden goed worden ingevuld. Het bespreekbaar maken van de invulling van het benodigde leiderschap is hierbij heel belangrijk.

Dat goed teamwerk belangrijk is, blijkt uit het voorbeeld uit de Britse gezondheidszorg; hoe beter de samenwerking in zorgteams hoe lager de sterftecijfers en incident meldingen waren. Door op zoek te gaan naar de mol (veelal onbewust aanwezig en altijd onzichtbaar) en die aan te pakken kunnen er letterlijk en figuurlijk levens worden gered en de ‘pot’ beter worden gevuld.

Wil jij op zoek naar de mol in jouw situatie of organisatie? Laten we een team vormen en samen de mol ontmaskeren. En de ‘pot’ de kans geven weer te vullen.
Bel gerust voor een verkennend gesprek, ik spreek je graag.

 

PS. Ik denk dat Sarah de mol is.